Profil działalności

Profil działalności Biura Projektów A-PROPOL stanowią:

 • kompleksowe dokumentacje projektowe inwestycji budownictwa inżynieryjnego i komunikacyjnego,
 • projekty drogowe dla dróg wszelkich kategorii,
 • projekty i analizy z zakresu inżynierii ruchu,
 • koncepcje komunikacyjne,
 • projekty sieci uzbrojenia terenu (nowych i przebudowy istniejących),
 • projekty odwodnienia, wzmacniania gruntów, likwidacji osuwisk,
 • projekty rekultywacji terenu,
 • projekty zieleni i terenów o charakterze parkowym (w tym cmentarze),
 • projekty wszelkich robót inżynieryjnych, ścian oporowych i konstrukcji wsporczych,
 • projekty zastosowań geosyntetyków,
 • projekty ekranów i zabezpieczeń akustycznych,
 • opinie techniczne i ekspertyzy inżynierskie,
 • prowadzenie nadzorów autorskich,
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich i obsługi inżynierskiej realizacji inwestycji.

Obszar działania firmy to teren Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach prac przygotowawczych Biuro prowadzi:

 • inwentaryzację stanu istniejącego w miejscu planowanej inwestycji,
 • oceny stanu technicznego drogi oraz infrastruktury towarzyszącej,
 • inwentaryzację zieleni pod względem rozważenia konieczności jej usunięcia.

Współpracujące z nami służby geodezyjne przygotowują dla nas dokumentację geodezyjną dla każdego etapu procesu projektowego.

W skład projektów wchodzą:

 • Część merytoryczna projektu (w tym opis techniczny, rysunki i obliczenia),
 • Część przedmiarowo – kosztorysowa,
 • Analiza ekonomiczna (w stopniu adekwatnym do stadium dokumentacji),
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Projekty wykonawcze, materiały przetargowe,
 • Część formalna (kompletne uzgodnienia, decyzje, warunki techniczne, pozwolenia – w tym pozwolenie na budowę).

Dzięki powyższym Zamawiający otrzymuje kompletną dokumentację projektową, na podstawie której Wykonawca może kompleksowo wykonać wszelkie niezbędne prace.

Ochrona środowiska

W trakcie planowanej inwestycji, przebudowie obiektu istniejącego lub budowie nowego obiektu często konieczne jest usuwanie rosnącej zieleni. Dbamy o to, aby w ramach projektów wycinki usuwać wyłącznie te drzewa, których zachowanie nie jest możliwe, czy to ze względu na planowane prace, czy też z powodu warunków bezpieczeństwa.

Sporządzamy również projekty nasadzeń nowych drzew i krzewów, aby zrekompensować straty dla środowiska naturalnego wynikające z tytułu wycinki zieleni.

Inne obszary działalności

Poza działaniami czysto projektowymi Biuro prowadzi także działalność edukacyjną:

Od roku 2002 umożliwiamy studentom Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbywanie 13-tygodniowej praktyki, dzięki której poznają oni praktyczne aspekty uzyskanej wiedzy teoretycznej.

Biuro prowadzi nadzór merytoryczny i pomoc w przygotowaniu przez praktykantów prac dyplomowych, które stanowią podstawę do przeprowadzenia obrony dla uzyskania tytułu inżyniera.

Biuro prowadzi ponadto działalność szkoleniową i informacyjną. Wspiera inicjatywy proekologiczne oraz prace na rzecz poprawy i usprawniania systemów komunikacyjnych w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Współpracuje z biurami urbanistycznymi i planistycznymi. Utrzymuje dobrą współpracę z wieloma samorządami, zarządcami dróg wszystkich szczebli, administracją rządową i samorządową.